Specificul copiilor cu abilitāţi înalte – cu asincronie și dublā excepţionalitate – nu constă ȋn deficienţa fizică, sau în capacitate redusā de gestionare a emoţiilor, a integrārii in mediu social, în vulnerabilitate, ci în mecanismele de accesare a informaţiei ȋntr-un mod adecvat, individualizat. Acesţia au nevoie de o educaţie în spiritul creativităţii ca stimul al relaţiilor socio-emotionale, în accesarea resurselor și a circuitului informaţional al acestora, în conturarea unor valori personale și sociale validate de mediul de lucru de înaltā calitate, cu deschidere spre antreprenoriat și voluntariat, ȋn strânsă legatură cu pedagogiile și metodele de lucru non-formale ce stimulează gândirea, creativitatea, analiza din cât mai multe perspective și implicarea în comunitate.

Programul nostru pune accent pe așa numitā fereastrā de oportunitate în educaţie: perioada de formare a abilitāţilor cognitive, sociale, afective și estetice care este foarte scurtā și se regāsește la vârsta cea mai fragedā a copilului (pânā la 12 ani). Cercetāri mondiale indicā faptul cā educaţia timpurie are o importanţā fundamentalā în formarea inteligenţei, creativitāţii, abilitāţilor și aptitudinilor; ele aratā cā de calitatea educaţiei, la o vârstā fragedā, depinde evoluţia omului în intregul sāu: la 3 ani fiecare copil este înzestrat (“gifted”), toţi mugurii dezvoltārii potenţialului sāu sunt activaţi: este creativ, este atent, doritor de învāţare, are simţul dreptāţii, are umor, e capabil sā se concentreze, e capabil de efort susţinut, și cel mai important, este motivat. Aceleași cercetāri aratā cā la 10 ani, inteligenţa și creativitatea sunt deja formate în proporţie de 95-98%, iar dupā aceastā vârstā copiii / adolescenţii intrā etapa de emancipare, când încā au nevoie de ghidaj pentru formarea valorilor reale.

NOTÃ: Costul programului este de 480 lei/lunā, 3 cursuri diferite, 9 ore de curs.

NOTÃ: Programul se adreseazā copiilor cu vârste cuprinse între 6 ani și 17 ani.

Noutatea este datā de crearea curricularā adaptata nevoilor copiilor cu abilitāţi înalte, ţinând cont de:

  • etapele de dezvoltare psihologicā ale acestora
  • noile studii și cercetāri din domeniul neuroștiinţelor
  • psihopedagogia copiilor cu abilitāţi înalte

Programul –  creat de echipa noastrā de psihologi, trainer, evaluatori de programe   educaţionale –  este împārţit pe 5 domenii:

  • Știinţe sociale: scriere creativā, debate, public speaking, eticā, diplomaţie, responsabilitate financiarā, implicare civicā, antreprenoriat
  • Știinţe aplicate (creativitate) – fotografie, jurnalism, media, marketing pentru copii, film
  • Știinţe integrate (logicā-matematicā) – roboticā, mecatronicā, inginerie, arhitecturā, programare
  • Arte – gravurā, string art, incursiune în lumea artelor, design vestimentar, culorile și decorul, compoziţii vizuale, facilitare graficā
  • Dezvoltare personalā (curs transversal – adresat tuturor copiilor înscriși în program)